Plný názov: VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o dočasnom obmedzení a zakázaní užívania pitnej vody na území obce Soblahov

VZN bolo schválené v OcZ: 10.9.2014
VZN vyvesený na úradnej tabuli: 11.9.2014
VZN nadobúda účinnosť: 23.9.2014

Plné znenie VZN: VZN 01/2014