Plný názov VZN: o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Soblahov.

VZN vyvesené na úradnej tabuli 29.1. 2015
VZN nadobúda účinnosť: 13.2. 2015

Plné znenie VZN: VZN 01/2015