VZN bolo schválené v OcZ: 1.4.2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 2.4.2015
VZN nadobúda účinnosť: 17.4.2015

Plné znenie VZN: VZN_2_2015_soc.služby schválené 2015