VZN č. 3/2018 obce Soblahov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo obecné zastupiteľstvo v Soblahove dňa 12.12.2018 uznesením č. 75/7-2018.

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli: 13.12.2018
VZN nadobúda účinnosť: 1.1.2019

Príloha: VZN č. 3/2018