Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 3/ 2020

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení  výšky

dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2021 s účinnosťou od 1.1.2021

so sídlom na území obce Soblahov.

VZN škola 2020