Plný názov: VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov

VZN bolo schválené v OcZ: 15.12.2014
návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli: 24.11.2014
VZN nadobúda účinnosť: 1.1.2015

Plné znenie VZN: VZN 03/2014