VZN bolo schválené v OcZ: 1.4.2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 2.4.2015
VZN nadobúda účinnosť: 15.4.2015

Plné znenie VZN:  VZN odpady_2015_schválené