Plný názov: o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Soblahov

VZN bolo schválené v OcZ: 19.6.2013
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 20.6.2013
VZN nadobúda účinnosť: 8.7.2013

Plné znenie VZN: VZN 04/2013