Plný názov VZN:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 4/2015

  • o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,

  • o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole,

  • o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,

  • o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania.

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli 10.9. 2015
VZN nadobúda účinnosť: 1.10. 2015

Plné znenie VZN (príloha):  VZN 04/2015