Celý názov: VZN č.5/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania.

VZN bolo schválené v OcZ: 26.11.2013
VZN vyvesený na úradnej tabuli: 11.11.2013
VZN nadobúda účinnosť: 26.11.2013

Plné znenie VZN: VZN 05/2013