Názov VZN:

Návrh VZN  č. 6 /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ  a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  a o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom MŠ a šk.zariadení so sídlom na území obce Soblahov na kalendárny rok 2016 s účinnosťou od 1.1.2016

Príloha: