Plný názov: VZN č 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Soblahov na kalendárny rok 2014

VZN bolo schválené v OcZ: 22.1.2014
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 23.1.2014
VZN nadobúda účinnosť: 7.2.2014

Plné znenie VZN: VZN 06/2013