Obecné  zastupiteľstvo obce Soblahov vo veciach územnej samosprávy v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §6 ods. 2 a ods. 12  písm. d) a písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  §19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a §7 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a výšku dotácie na prevádzku a mzdy zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy so sídlom na území obce Soblahov, ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

VZN škola 2019