VZN škola pre rok 2022- určenie dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: VZN škola 2021