VZN

Home/VZN
VZN2017-12-10T13:02:40+02:00

december 2019

VZN obce Soblahov č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov

By |12. decembra 2019|Categories: Úradná tabuľa, VZN|

Obecné zastupiteľstvo v Soblahove v súlade s ustanovením § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zák. č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení [...]

júl 2019

jún 2019

máj 2019

Dodatok č. 1 k VZN obce Soblahov č. 4/2015

By |7. mája 2019|Categories: VZN|

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č. 4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej [...]

január 2019

VZN 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

By |3. januára 2019|Categories: VZN|

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 4/ 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl  [...]