Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín v katastrálnom území obce Soblahov na CKN parc.č.3856/38.  Upovedomenie 912016