Oznámenie o nariadení konania o začatí pozemkových úprav číslo: OU-TN-PLO-2015/022161-005