Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný správny orgán (…) nariaďuje podľa § 7 zákona o pozemkových úpravách konanie o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území obce Soblahov (Palmovská) (…), že je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde.