V zmysle § 9a, ods.8,  písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov a podľa platných Zásad hospodárenia majetkom obce, obec Soblahov zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok, ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov.

Podrobnejšie informácie k zámeru

Identifikácia parciel