Obec Soblahov, 913 38 Soblahov 470, IČO: 00311987, v zmysle § 9a, ods.8, písm. e), zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce, zverejňuje Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov.

Podrobnejšie informácie k zámeru

Príloha k zámeru