Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – byt č.1 v bytovom dome číslo súpisné 402 v katastrálnom území obce Soblahov
V  zmysle  §  9a,  ods.  8,  písm.  e),   zák. č.  138/1991  Zb.  o  majetku  obcí   v  znení  neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce, obec Soblahov zverejňuje zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Predmet predaja:  Byt č.1  v bytovom  dome číslo  súpisné  402  vo  výmere  44  m2  a pivnice č.1  na  parc. č. 4607/26   v katastrálnom   území   obce   Soblahov, nehnuteľnosti   vedenej   na   LV č .1 a podielu 44/226 na spoločých častiach a spoločných zariadeniach bytového domu.

Kúpna cena: 25 200 €