V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce, obec Soblahov zverejňuje
zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa
– pozemok v katastrálnom území obce Soblahov.

Príloha: Zámer (pdf)