zamer-predat-nehnutelny-majetok-ako-pripad-hodny-osobitneho-zretela-

priloha-k-zameru