Obec Soblahov v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nehnuteľný majetok obce :

Obec Soblahov je výlučným vlastníkom pozemku E KN parcela č. 4292 k.ú. Soblahov o výmere 6184 m2 ostatné plochy zapísané na LV č. 2884 vedeného u Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor, z toho predmetnom nájmu je časť pozemku E KN parcely č. 4292 o výmere l m2.

Budúcim nájomcom predmetnej nehnuteľnosti o výmere 1 m2 má byť:

AWISO, s.r.o. Topoľová 781, Nová Dubnica, IČO 45 625 611

Spoločnosť je zapísaná u Okresného súdu Trenčín, obchodný register oddiel Sro, vložka 23205/R.