Zámer zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa