V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e), zák. č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce, obec Soblahov zverejňuje zámer zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa pozemky v katastrálnom území obce Soblahov.

Podrobnejšie informácie

Situácia k zámeru