Obec Soblahov zverejňuje Zámer zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Príloha k zámeru