Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Soblahov 404 oznamuje, že Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2023/2024
sa bude konať za OSOBNEJ ÚČASTI DIEŤAŤA
dňa 12. apríla a 13. apríla 2023 od 12.00 hod. do 16.00 hod.
Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa.
Týmto podnetom je elektronická prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky, vyplnená
zákonným zástupcom.

Všetky informácie sú zverejnené na https://zssoblahov.edupage.org/.