ZÁPISNICA č. 1/2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 27.2.2019 o 17:30 h. na Obecnom úrade v Soblahove.

Príloha: zápisnica zo zasadnutia OcZ 27.2.2019