Obecné zastupiteľstvo v Soblahove podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) sa uznieslo na týchto Zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Soblahov: Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Soblahove

a) poslancov Obecného zastupiteľstva v Soblahove,
b) zástupcu starostu obce Soblahov,
c) členov komisií OcZ, ktorí nie sú poslancami.