Záverečný účet obce za rok 2014 T

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014