1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom  podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a. zriadeným a založeným právnickým osobám
b. štátnemu rozpočtu
c. štátnym fondom
d. rozpočtom iných obcí
e. rozpočtom VÚC
10. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
11. Hospodárenie príspevkových organizácií
12. Podnikateľská činnosť
13. Návrh uznesenia

 

Prílohy: