Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový rozpočet ako  schodkový.

Súčasťou rozpočtu boli aj finančné operácie a rozpočet právneho subjektu obce – Základná škola s materskou školou Soblahov, ktorý bol zostavený ako schodkový.

Viac info: Záverečný účet obce za rok 2019