Žiadosti a tlačivá

Komunálny odpad

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady

Bioodpad tvorí 45% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.
Patria sem: zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla, škrupinka z orecha, kvety, tráva, lístie, drobné konáre, mladá burina, piliny, hobliny, vata, drevný popol, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky a pod.
Nepatria sem: šupky z citrusového ovocia (pozn.: banány nie sú citrusy a navyše šupky obsahujú veľa pre pôdu užitočného draslíka), mäsité zvyšky jedla, kosti, kamene, obväzy, cigaretové ohorky a pod.

Podľa VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce si pôvodcovia odpadu prednostne zhodnocujú biologicky rozložiteľný komunálny odpad na vlastných pozemkoch domácim kompostovaním.
Biologicky rozložiteľný odpad môžu občania odovzdať aj na Zbernom dvore, ul. Soblahovská 65.

Upozorňujeme, že požiadavka zabezpečenia kompostovacieho zásobníka alebo zberu bioodpadu obcou bude mať vplyv na výšku poplatku za komunálny odpad.

Viac informácií na https://www.priateliazeme.sk/spz/titulka

Miestne dane

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „poplatok“) sú upravené v zákone č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o miestnych daniach“). Miestne dane  a poplatok za komunálne odpady ukladá obec Soblahov  všeobecne záväzným nariadením, v ktorom upravuje sadzby daní, zníženie daní a oslobodenie od daní a tiež sa tu  upravujú sadzby poplatku, ako aj podklady pre jeho zníženie alebo odpustenie. VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady si môžete pozrieť tu: VZN č. 3/2018.

Obec Soblahov na svojom  území ukladá tieto miestne dane:

  • daň z nehnuteľností,
  • daň za psa,
  • daň za ubytovanie,
  • daň za predajné automaty,
  • daň za nevýherné hracie prístroje.