Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v z.n.p.  do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
Oznámenie o Strategickom dokumente je zároveň podľa zákona zverejnené na:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-5-uzemneho-planu-mesta-trencin-areal-merina

Oznámenie o Strategickom dokumente – Zmena a doplnok č.5 ÚPN mesta Trenčín