Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a Koncepcia sú podľa zákona zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-upn-o-trencianska-turna

Trenčianska Turná ZaD1 oznamenie o strategickom dokumente+8-9

Trenčianska Turná – ZaD1 – koncepcia+8-7

Úradný list