Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu  do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín. Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zároveň zverejnené aj na https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-2017-uzemneho-planu-obce-soblahov. V prípade potreby je možné vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na OkÚ TN, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3.

Oznámenie o strategickom dokumente

Zmeny a doplnky č.12017 ÚPN-O Soblahov Rozsah riešenia

Oznámenie OU-TN-OSZP3-2017024883-002 TBD