Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v z.n.p.  do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zároveň podľa zákona zverejnené aj na:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-soblahov.

Oznámenie o strategickom dokumente

Rozsah riešenia