Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č.4 ÚPN – CMZ mesta Trenčín

Sprievodný list OU-TN-OSZP3-2018017176-003 TBD