Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č.4 ÚPN - CMZ mesta Trenčín