Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a Návrh sú podľa zákona zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-zmeny-doplnky-c-7-upn-mesta-trencin

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 7 UPN mesta Trenčín+8-5

Úradný list