Podľa § 13 ods. 2 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších právnych úprav účastníci a združenie účastníkov môžu proti rozdeľovaciemu plánu  a  výpisu z rozdeľovacieho plánu podať písomné námietky na Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín, do 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia.

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu je k dispozícií k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Soblahove počas úradných hodín.     Verejná vyhláška OU-TN-PLO-2019000932-190-IG