Obec Soblahov, zastúpená starostom obce Marianom Hudecom, v zmysle § 9 a), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer predaja hnuteľného majetku.

Predmet predaja:       nákladné vozidlo

Značka :                        AVIA

Druh:                            AVIA  A31 N      Podrobnejšie informácie