Obec Soblahov v zmysle § 9 a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenájmu priestorov Obecného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zverejnenie zámeru prenajať priestory Obecného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet nájmu: Spoločenské priestory Obecného domu vo výlučnom vlastníctve obce Soblahov, na dobu neurčitú, za nájom vo výške 1 € za rok.

Nájomca: Súkromná základná umelecká škola Omšenie, 914 43 Omšenie, v zastúpení: Mg. Vladimír Ďatelinka

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že obec Soblahov venuje veľkú pozornosť podpore a rastu talentovaných a umelecky nadaných detí a mládeže v obci.

Príloha: Zámer prenajať nebytové priestory (.doc)