Zverejnenie zmluvy o dielo č. 001/12/2014: “Oplotenie cintorína – časť”

Príloha: zmluva o dielo